وی همچنین به مرکز بازی و تقویت مهارت‌های حرکتی و شناختی کودکان عادی و استثنایی به عنوان یکی دیگر از واحدهای فعال و مستقر در مرکز رشد دانشکده علوم ورزشی اشاره کرد و گفت: امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی و مرسوم شدن آپارتمان نشینی کودکان با فقر حرکتی و بالطبع عوارض جسمانی نظیر کم تحرکی و چاقی و... و از طرفی مشکلات روانشناختی و عاطفی نظیر پرخاشگری، کم حوصلگی، انزوا، جمع گریزی و... مواجه هستند. در این مرکز خدماتی همچون تقویت مهارت‌های حرکتی، اجتماعی و شناختی کودکان عادی و استثنایی ارائه می‌گردد./ ایرنا