دکتر شهبازی فراهم نمودن مشوق‌ها و بسترهای حمایتی از جمله بورسیه‌های تحصیلی برای ترغیب نخبگان به تحصیل در دانشگاه‌های استان کرمانشاه را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید تدابیری اندیشیده شود که ضمن تشویق نخبگان به ماندگاری در استان، شرایطی برای جذب نخبگان سایر استان‌ها در کرمانشاه فراهم گردد و توجه به مسائل در برنامه جلسات گروه کاری آموزش عالی استان قرار گیرد.

ایشان کشاورزی و دامپروری را از بخش‌های مستعد سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه دانست و گفت: در استان پتانسیل‌های خوبی به ویژه در بحث آب، زمین و اقلیم داریم و باید از این نعمت‌های خدادادی نهایت استفاده را برای کمک به حل مساله بیکاری استان به عمل آوریم و دانشگاه‌ها در این مسیر حرکت کنند.

در ادامه آقای باقرآبادی نماینده دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه بر ضرورت ارائه آموزش‌های تخصصی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: کارکنان متخصص از موثرترین عوامل در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند و ضرورت دارد که کارکنان دولت به صورت مستمر آموزش‌های بهنگام و تخصصی را دریافت کنند.

ایشان حرکت به سمت جامعه توسعه یافته را نیازمند تدبیر و تعهدگرایی در جامعه دانست و گفت: آموزش کارکنان دولت به طور جدی در دستور کار ما قرار دارد و در این راستا تعامل مستمر و سازنده با دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری دوره‌های تخصصی موردنیاز مورد تاکید است.

در این جلسه، اعضای گروه کاری آموزش و شورای آموزش عالی استان به بیان دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات و اقدامات صورت گرفته پرداختند.