چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲

توسط عضو هیات علمی دانشگاه رازی صورت گرفت؛

بهبود توان گیاه پالایی با استفاده از نانو ذرات سوپر مگنتیک اکسید آهن حاوی گلوتاتیون

دکتر ناصر کریمی از تولیدگیاهی برای پالایش آلاینده‌های محیط زیستی خاک و آب خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری رازی پرس گیاه بیش انباشتگر Isatis cappadocica از پتانسیل بالایی برای پاکسازی مناطق آلوده به آرسنیک برخوردار است. مطالعه فعلی برا  ی اولین بار تأثیر نانوذرات سوپر مگنتیک اکسید آهن (nFe3O4) و نانوذرات سوپر مگنتیک اکسید آهن اصلاح شده با گلوتاتیون (nFe3O4@GSH) را بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه I. cappadocica و میزان تجمع آرسنیک  در شرایط هیدروپونیک گزارش می دهد. نانوذرات اکسید آهن اصلاح شده با گلوتاتیون با افزایش مکانیسم های دفاعی گیاه مذکور، از اثرات مضر آرسنیک کاسته و به طور قابل توجهی باعث افزایش رشد و میزان زیست توده بخش هوایی در این گیاه گردید. همچنین این نانوذرات  باعث کاهش غلظت آرسنیک در بخش هوایی گیاه شد. با این حال، افزایش قابل توجه زیست توده­ی بخش هوایی در تیمار حاوی As+nFe3O4 @ GSH منجر به تجمع بیشتر  آرسنیک (%56) در بخش هوایی گیاه نسبت به تیمار حاوی آرسنیک گردید. بطورکلی نتایج نشان داد که نانوذره nFe3O4 @ GSH  می­تواند به عنوان یک تقویت کننده جدید در جهت گیاه پالایی آرسنیک توسط گیاه  I. cappadocica به کار رود.

Souri, Z., Karimi, N., Norouzi, L., & Ma, X. (2020). Elucidating the physiological mechanisms underlying enhanced arsenic hyperaccumulation by glutathione modified superparamagnetic iron oxide nanoparticles in Isatis cappadocica. Ecotoxicology and Environmental Safety, 206, 111336.

گیاه بیش انباشتگر Isatis cappadocica از پتانسیل بالایی برای پاکسازی مناطق آلوده به آرسنیک برخوردار است. مطالعه فعلی برا  ی اولین بار تأثیر نانوذرات سوپر مگنتیک اکسید آهن (nFe3O4) و نانوذرات سوپر مگنتیک اکسید آهن اصلاح شده با گلوتاتیون (nFe3O4@GSH) را بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه I. cappadocica و میزان تجمع آرسنیک  در شرایط هیدروپونیک گزارش می دهد. نانوذرات اکسید آهن اصلاح شده با گلوتاتیون با افزایش مکانیسم های دفاعی گیاه مذکور، از اثرات مضر آرسنیک کاسته و به طور قابل توجهی باعث افزایش رشد و میزان زیست توده بخش هوایی در این گیاه گردید. همچنین این نانوذرات  باعث کاهش غلظت آرسنیک در بخش هوایی گیاه شد. با این حال، افزایش قابل توجه زیست توده­ی بخش هوایی در تیمار حاوی As+nFe3O4 @ GSH منجر به تجمع بیشتر  آرسنیک (%56) در بخش هوایی گیاه نسبت به تیمار حاوی آرسنیک گردید. بطورکلی نتایج نشان داد که نانوذره nFe3O4 @ GSH  می­تواند به عنوان یک تقویت کننده جدید در جهت گیاه پالایی آرسنیک توسط گیاه  I. cappadocica به کار رود.

Souri, Z., Karimi, N., Norouzi, L., & Ma, X. (2020). Elucidating the physiological mechanisms underlying enhanced arsenic hyperaccumulation by glutathione modified superparamagnetic iron oxide nanoparticles in Isatis cappadocica. Ecotoxicology and Environmental Safety, 206, 111336.

کد خبر : 61714

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
جدیدcaptcha